Stereotactic brain biopsy: Single center retrospective analysis of complications

Ching Chang Chen, Peng Wei Hsu, Tai Wei Erich Wu, Shih Tseng Lee, Chen Nen Chang, Kuo chen Wei, Chih Cheng Chuang, Chieh Tsai Wu, Tai Ngar Lui, Yung Hsin Hsu, Tzu Kang Lin, Sai Cheung Lee, Yin Cheng Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

73 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Stereotactic brain biopsy: Single center retrospective analysis of complications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences