Stereotactic body radiation therapy in recurrent hepatocellular carcinoma

Wen Yen Huang, Yee Min Jen, Meei Shyuan Lee, Li Ping Chang, Chang Ming Chen, Kai Hsiung Ko, Kuen Tze Lin, Jang Chun Lin, Hsing Lung Chao, Chun Shu Lin, Yu Fu Su, Chao Yueh Fan, Yao Wen Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

141 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Stereotactic body radiation therapy in recurrent hepatocellular carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences