Spontaneous intracranial hemorrhage in cirrhotic patients

Hsin-Hung Huang, Hsuan-Hwai Lin, Yu-Lueng Shih, Peng-Jen Chen, Wei-Kuo Chang, Heng-Cheng Chu, You-Chen Chao, Tsai-Yuan Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Spontaneous intracranial hemorrhage in cirrhotic patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences