Source identification of HIV-1 transmission in three lawsuits Using Ultra-Deep pyrosequencing and phylogenetic analysis

Wei You Li, Szu Wei Huang, Sheng Fan Wang, Hsin Fu Liu, Chih Hung Chou, Shang Jung Wu, Hsien Da Huang, Po Liang Lu, Cathy S.J. Fann, Marcelo Chen, Yen Hsu Chen, Yi Ming Arthur Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Source identification of HIV-1 transmission in three lawsuits Using Ultra-Deep pyrosequencing and phylogenetic analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences