Sofosbuvir/velpatasvir for patients with chronic hepatitis C virus infection and compensated liver disease: real-world data in Taiwan

Chen Hua Liu, Po Yueh Chen, Jyh Jou Chen, Ching Chu Lo, Wei Wen Su, Kuo Chih Tseng, Chun Jen Liu, Chia Sheng Huang, Ke Jhang Huang, Sheng Shun Yang, Cheng Yuan Peng, Ming Chang Tsai, Wei Yu Kao, Chi Yang Chang, Yu Lueng Shih, Yu Jen Fang, Chi Yi Chen, Pei Lun Lee, Jow Jyh Huang, Pei Yuan SuChi Wei Tseng, Chien Ching Hung, Chung Hsin Chang, Yi Jie Huang, Hsueh Chou Lai, Chun Chao Chang, Fu Jen Lee, Tsai‐Yuan ‐Y Hsieh, Jia Horng Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Sofosbuvir/velpatasvir for patients with chronic hepatitis C virus infection and compensated liver disease: real-world data in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences