Signature miRNAs in colorectal cancers were revealed using a bias reduction small RNA deep sequencing protocol

Guihua Sun, Ya Wen Cheng, Lily Lai, Tsui Chin Huang, Jinhui Wang, Xiwei Wu, Yafan Wang, Yasheng Huang, Jinghan Wang, Keqiang Zhang, Shuya Hu, Ji Rui Yang, Yun Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Signature miRNAs in colorectal cancers were revealed using a bias reduction small RNA deep sequencing protocol」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences