Sex differences in working memory after mild traumatic brain injury: A functional MR imaging study

Hui Ling Hsu, David Yen Ting Chen, Ying Chi Tseng, Ying Sheng Kuo, Yen Lin Huang, Wen Ta Chiu, Feng Xian Yan, Wei Shuan Wang, Chi Jen Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Sex differences in working memory after mild traumatic brain injury: A functional MR imaging study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences