Serum and urine metabolite profiling reveals potential biomarkers of human hepatocellular carcinoma (Molecular and Cellular Proteomics (2011) 10, (1-13))

Tianlu Chen, Guoxiang Xie, Xiaoying Wang, Jia Fan, Yunping Qui, Xiaojiao Zheng, Xin Qi, Yu Cao, Mingming Su, Xiaoyan Wang, Lisa X. Xu, Yun Yen, Ping Liu, Wei Jia

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

33 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Serum and urine metabolite profiling reveals potential biomarkers of human hepatocellular carcinoma (Molecular and Cellular Proteomics (2011) 10, (1-13))」主題。共同形成了獨特的指紋。