Scaffold-hopping strategy: Synthesis and biological evaluation of 5,6-fused bicyclic heteroaromatics to identify orally bioavailable anticancer agents

Yen Shih Tung, Mohane Selvaraj Coumar, Yu Shan Wu, Hui Yi Shiao, Jang Yang Chang, Jing Ping Liou, Paritosh Shukla, Chun Wei Chang, Chi Yen Chang, Ching Chuan Kuo, Teng Kuang Yeh, Chin Yu Lin, Jian Sung Wu, Su Ying Wu, Chun Chen Liao, Hsing Pang Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

71 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Scaffold-hopping strategy: Synthesis and biological evaluation of 5,6-fused bicyclic heteroaromatics to identify orally bioavailable anticancer agents」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds