Satisfaction with pain management and impact of pain on quality of life in cancer patients

Johnson Lin, Ruey Kuen Hsieh, Jen Shi Chen, Kuan Der Lee, Kun Ming Rau, Yu Yun Shao, Yung Chuan Sung, Su Peng Yeh, Cheng Shyong Chang, Ta Chih Liu, Ming Fang Wu, Ming Yang Lee, Ming Sun Yu, Chia Jui Yen, Pang Yu Lai, Wen Li Hwang, Tzeon Jye Chiou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Satisfaction with pain management and impact of pain on quality of life in cancer patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences