SARS exposure and emergency department workers

Wei Tien Chang, Chuan Liang Kao, Ming Yi Chung, Shyr Chyr Chen, Shou Ju Lin, Wen Chu Chiang, Shey Ying Chen, Chan Ping Su, Po Ren Hsueh, Wen Jone Chen, Pei Jer Chen, Pan Chyr Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

25 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「SARS exposure and emergency department workers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences