rs2841277 (PLD4) is associated with susceptibility and rs4672495 is associated with disease activity in rheumatoid arthritis

Wei Chiao Chen, Wen Chang Wang, Hsing Fang Lu, Yukinori Okada, Wei Pin Chang, Yii Her Chou, Hui Hua Chang, Jin Ding Huang, Der Yuan Chen, Wei Chiao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「rs2841277 (PLD4) is associated with susceptibility and rs4672495 is associated with disease activity in rheumatoid arthritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences