RORγ is a targetable master regulator of cholesterol biosynthesis in a cancer subtype

Demin Cai, Junjian Wang, Bei Gao, Jin Li, Feng Wu, June X. Zou, Jianzhen Xu, Yuqian Jiang, Hongye Zou, Zenghong Huang, Alexander D. Borowsky, Richard J. Bold, Primo N. Lara, Jian Jian Li, Xinbin Chen, Kit S. Lam, Ka Fai To, Hsing Jien Kung, Oliver Fiehn, Ruqian ZhaoRonald M. Evans, Hong Wu Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

39 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「RORγ is a targetable master regulator of cholesterol biosynthesis in a cancer subtype」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences