Ropeginterferon alfa-2b every 2 weeks as a novel pegylated interferon for patients with chronic hepatitis B

Yi Wen Huang, Chao Wei Hsu, Sheng Nan Lu, Ming Lung Yu, Chien Wei Su, Wei Wen Su, Rong Nan Chien, Ching Sheng Hsu, Shih Jer Hsu, Hsueh Chou Lai, Albert Qin, Kuan Chiao Tseng, Pei Jer Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ropeginterferon alfa-2b every 2 weeks as a novel pegylated interferon for patients with chronic hepatitis B」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences