Rolling-out Screening Volume Affecting Compliance Rate and Waiting Time of FIT-based Colonoscopy

Hsiao Hsuan Jen, Chen Yang Hsu, Sam Li Sheng Chen, Amy Ming Fang Yen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Jean Ching Yuan Fann, Yi Chia Lee, Ming Shiang Wu, Wen Feng Hsu, Szu Min Peng, Hsiu Hsi Chen, Han Mo Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Rolling-out Screening Volume Affecting Compliance Rate and Waiting Time of FIT-based Colonoscopy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences