Role of moxifloxacin for the treatment of commmunity-acquired complicated intra-abdominal infections in Taiwan

Yeu Jun Lau, Yen Hsu Chen, Ching Tai Huang, Wen Sen Lee, Cheng Yi Liu, Jien Wei Liu, Hsiao Dong Liu, Yuarn Jang Lee, Chao Wen Chen, Wen Chien Ko, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Role of moxifloxacin for the treatment of commmunity-acquired complicated intra-abdominal infections in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences