RNA polymerase B subunit gene mutations in biofilm-embedded methicillin-resistant Staphylococcus aureus following rifampin treatment

Hung Jen Tang, Chih Cheng Lai, Po Ren Hsueh, Chi Chung Chen, Kuan Ying Wu, Yi Chung Lin, Chun Cheng Zhang, Tzu Chieh Weng, Yu Hsin Chiu, Han Siong Toh, Shyh Ren Chiang, Wen Liang Yu, Wen Chien Ko, Yin Ching Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「RNA polymerase B subunit gene mutations in biofilm-embedded methicillin-resistant Staphylococcus aureus following rifampin treatment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences