Risk stratification for gastric cancer after Helicobacter pylori eradication: A population-based study on Matsu Islands

Tsung Hsien Chiang, Masahiro Maeda, Harumi Yamada, Chang Chuan Chan, Sam Li Sheng Chen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Yen Nien Chen, Yi Hsuan Chou, Chun Fu Shieh, Cheng Ying Liu, Han Mo Chiu, Hung Chiang, Chia Tung Shun, Ming Wei Lin, Ming Shiang Wu, Jaw Town Lin, Hsiu Hsi Chen, Toshikazu Ushijima, David Y. Graham, Yi Chia Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk stratification for gastric cancer after Helicobacter pylori eradication: A population-based study on Matsu Islands」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences