Risk prediction for early mortality in patients with newly diagnosed primary CNS lymphoma

Chia Hsin Lin, Ching Fen Yang, Huai Che Yang, Li Yu Fay, Chiu Mei Yeh, Ai Seon Kuan, Hao Yuan Wang, Jyh Pyng Gau, Liang Tsai Hsiao, Tzeon Jye Chiou, Po Min Chen, Yao Chung Liu, Po Shen Ko, Jin Hwang Liu, Chia Jen Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk prediction for early mortality in patients with newly diagnosed primary CNS lymphoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences