Risk of Ischemic Stroke in Patients with End-Stage Renal Disease Receiving Peritoneal Dialysis with New-Onset Atrial Fibrillation

Yin-Hao Lee, Yung-Tai Chen, Chun-Chin Chang, Chien-Yi Hsu, Yu-Wen Su, Szu-Yuan Li, Chin-Chou Huang, Hsin-Bang Leu, Po-Hsun Huang, Jaw-Wen Chen, Shing-Jong Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Risk of Ischemic Stroke in Patients with End-Stage Renal Disease Receiving Peritoneal Dialysis with New-Onset Atrial Fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences