Risk of Cardiovascular Diseases and Stroke Events in Methamphetamine Users: A Ten-Year Follow-Up Study

Ming Chyi Huang, Shu Yu Yang, Shih Ku Lin, Kuan Yu Chen, Ying Yeh Chen, Chian Jue Kuo, Yen-Ni Hung

研究成果: 雜誌貢獻文章

原文繁體中文
期刊Journal of Clinical Psychiatry
出版狀態已發佈 - 2015

引用此

Huang, M. C., Yang, S. Y., Lin, S. K., Chen, K. Y., Chen, Y. Y., Kuo, C. J., & Hung, Y-N. (2015). Risk of Cardiovascular Diseases and Stroke Events in Methamphetamine Users: A Ten-Year Follow-Up Study. Journal of Clinical Psychiatry.