Risk factors and their interaction on chronic kidney disease: A multi-centre case control study in Taiwan

Sui Lung Su, Chin Lin, SenYeong Kao, Chia Chao Wu, Kuo Cheng Lu, Ching Huang Lai, Hsin Yi Yang, Yu Lung Chiu, Jin Shuen Chen, Fung Chang Sung, Ying Chin Ko, Chien Te Lee, Yu Yang, Chih Wei Yang, Shang Jyh Hwang, Ming Cheng Wang, Yung Ho Hsu, Mei Yi Wu, Yu Mei Hsueh, Hung Yi ChiouYuh Feng Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk factors and their interaction on chronic kidney disease: A multi-centre case control study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences