Ribonucleotide reductase small subunit M2B prognoses better survival in colorectal cancer

Xiyong Liu, Lily Lai, Xiaochen Wang, Lijun Xue, Sofia Leora, Jun Wu, Shuya Hu, Keqiang Zhang, Mei Ling Kuo, Lun Zhou, Hang Zhang, Yafan Wang, Yan Wang, Bingsen Zhou, Rebecca A. Nelson, Shu Zheng, Suzhan Zhang, Peiguo Chu, Yun Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

54 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ribonucleotide reductase small subunit M2B prognoses better survival in colorectal cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences