Rhodiola Inhibits Atrial Arrhythmogenesis in a Heart Failure Model

Shuen Hsin Liu, Ya Wen Hsiao, Eric Chong, Rahul Singhal, Man Cai Fong, Yung Nan Tsai, Chiao Po Hsu, Yao Chang Chen, Yi Jen Chen, Chuen Wang Chiou, Shuo Ju Chiang, Shih Lin Chang, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Rhodiola Inhibits Atrial Arrhythmogenesis in a Heart Failure Model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences