Revisit of 1997 TNM staging system - Survival analysis of 1112 lung cancer patients in Taiwan

Reury Perng Perng, Chih Yi Chen, Gee Chen Chang, Te Chun Hsia, Nan Yung Hsu, Ying Huang Tsai, Chun Ming Tsai, Chih Hsin Yang, Yuh Min Chen, Chong Jen Yu, Jen Jyh Lee, Han Shui Hsu, Chih Teng Yu, Eing Long Kao, Chao Hua Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Revisit of 1997 TNM staging system - Survival analysis of 1112 lung cancer patients in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences