Retrocuspid papilla presenting as a giant cell fibroma

Chia Yu Li, Po Tang Lai, Yang Che Wu, Chun Pin Chiang

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

原文英語
頁(從 - 到)1056-1057
頁數2
期刊Journal of Dental Sciences
17
發行號2
DOIs
出版狀態已發佈 - 4月 2022

ASJC Scopus subject areas

  • 牙科 (全部)

引用此