Responses of microglia in vitro to the gram-positive bacterial component, lipoteichoic acid

Ya Fen Jiang-Shieh, Kuei Ying Yeh, I. Hua Wei, Chiu Yun Chang, Hsiung Fei Chien, Ru Yin Tsai, Min Lin Chang, Ai Wei Lee, Man Hui Pai, Ching Hsiang Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Responses of microglia in vitro to the gram-positive bacterial component, lipoteichoic acid」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences