Responses of IgM for enterovirus 71 infection

Kuo Chien Tsao, Err Cheng Chan, Luan Yin Chang, Pi Yueh Chang, Chung Guei Huang, Yu Ping Chen, Shih Cheng Chang, Tzou Yien Lin, Chien Fen Sun, Shin Ru Shih

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Responses of IgM for enterovirus 71 infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences