Response to letter by chan

A. Ching Chao, Chih Ping Chung, Han Hwa Hu

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

原文英語
期刊Stroke
41
發行號8
DOIs
出版狀態已發佈 - 8月 1 2010
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 神經病學(臨床)
  • 心臟病學與心血管醫學
  • 高級和專業護理

引用此