Reply to Hejjel

Yong Ping Wang, Terry B J Kuo, Cheryl C H Yang

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

原文英語
頁(從 - 到)710
頁數1
期刊Journal of Applied Physiology
116
發行號6
DOIs
出版狀態已發佈 - 3月 15 2014
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 生理學
  • 生理學(醫學)

引用此