Renal function is associated with 1-month and 1-year mortality in patients with ischemic stroke

I. Kuan Wang, Chung Hsiang Liu, Tzung Hai Yen, Jiann Shing Jeng, Sheng Feng Sung, Pai Hao Huang, Jie Yuan Li, Yu Sun, Cheng Yu Wei, Li Ming Lien, I. Ju Tsai, Fung Chang Sung, Chung Y. Hsu, Chung Hsiang Liu, Chon Haw Tsai, Wei Shih Huang, Chung Ta Lu, Tzung Chang Tsai, Chun Hung Tseng, Kang Hsu LinWoei Cherng Shyu, Yu Wan Yang, Yen Liang Liu, Der Yang Cho, Chun Chung Chen, Sung Chun Tang, Li Kai Tsai, Shin Joe Yeh, Chih Hao Chen, Hsin Hsi Tsai, Han Jung Chen, Kan Lu, Shih Pin Hsu, Hung Chang Kuo, Jung Chi Tsou, Yan Tang Wang, Yi Cheng Tai, Meng Tsang Hsieh, Po Chao Liliang, Cheng Loong Liang, Hao Kuang Wang, Yu Tun Tsai, Kuo Wei Wang, Jui Sheng Chen, Po Yuan Chen, Yi Ching Wang, Pi Shan Sung, Han Chieh Hsieh, Hui Chen Su, Hou Chang Chiu, Jia-Ying Sung, Chin-I Chen, Lung Chan, Shu-Ping Chao, Chih-Shan Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章

5 引文 (Scopus)

摘要

Background and aims: Renal dysfunction is a potent risk factor for cardiovascular diseases, including stroke. This study aimed to evaluate the impact of admission estimated glomerular filtration rate (eGFR) levels on short-term (1-month) and long-term (1-year) mortality in patients with acute ischemic stroke. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we classified ischemic stroke patients, identified from April 2006 to December 2015, into 5 groups by eGFR at admission: ≥ 90, 60–89, 30–59, 15–29, and <15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. Risks of 1-month mortality and 1-year mortality after ischemic stroke were investigated by the eGFR level. Results: Among 52,732 ischemic stroke patients, 1480 died within one month. The 1-month mortality rate was over 5-fold greater in patients with eGFR <15 mL/min/1.73 m2 or dialysis than in patients with eGFR ≥90 mL/min/1.73 m2 (2.88 versus 0.56 per 1000 person-days). The adjusted hazard ratio (HR) of 1-month mortality increased from 1.31 (95% CI = 1.08–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.33 (95% CI = 1.80–3.02) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. 3226 patients died within one year. The adjusted HR of mortality increased from 1.38 (95% CI = 1.21–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.60 (95% CI 2.18–3.10) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis, compared to patients with eGFR ≥ 90 mL/min/1.73 m2. Conclusions: After acute ischemic stroke, patients with reduced eGFR are at elevated risks of short-term and long-term deaths in a graded relationship.

原文英語
頁(從 - 到)288-293
頁數6
期刊Atherosclerosis
269
DOIs
出版狀態已發佈 - 二月 1 2018

指紋

Glomerular Filtration Rate
Stroke
Kidney
Mortality
Dialysis
Taiwan
Registries
Cardiovascular Diseases

ASJC Scopus subject areas

  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

引用此文

Renal function is associated with 1-month and 1-year mortality in patients with ischemic stroke. / Wang, I. Kuan; Liu, Chung Hsiang; Yen, Tzung Hai; Jeng, Jiann Shing; Sung, Sheng Feng; Huang, Pai Hao; Li, Jie Yuan; Sun, Yu; Wei, Cheng Yu; Lien, Li Ming; Tsai, I. Ju; Sung, Fung Chang; Hsu, Chung Y.; Liu, Chung Hsiang; Tsai, Chon Haw; Huang, Wei Shih; Lu, Chung Ta; Tsai, Tzung Chang; Tseng, Chun Hung; Lin, Kang Hsu; Shyu, Woei Cherng; Yang, Yu Wan; Liu, Yen Liang; Cho, Der Yang; Chen, Chun Chung; Tang, Sung Chun; Tsai, Li Kai; Yeh, Shin Joe; Chen, Chih Hao; Tsai, Hsin Hsi; Chen, Han Jung; Lu, Kan; Hsu, Shih Pin; Kuo, Hung Chang; Tsou, Jung Chi; Wang, Yan Tang; Tai, Yi Cheng; Hsieh, Meng Tsang; Liliang, Po Chao; Liang, Cheng Loong; Wang, Hao Kuang; Tsai, Yu Tun; Wang, Kuo Wei; Chen, Jui Sheng; Chen, Po Yuan; Wang, Yi Ching; Sung, Pi Shan; Hsieh, Han Chieh; Su, Hui Chen; Chiu, Hou Chang; Sung, Jia-Ying; Chen, Chin-I; Chan, Lung; Chao, Shu-Ping; Huang, Chih-Shan.

於: Atherosclerosis, 卷 269, 01.02.2018, p. 288-293.

研究成果: 雜誌貢獻文章

Wang, IK, Liu, CH, Yen, TH, Jeng, JS, Sung, SF, Huang, PH, Li, JY, Sun, Y, Wei, CY, Lien, LM, Tsai, IJ, Sung, FC, Hsu, CY, Liu, CH, Tsai, CH, Huang, WS, Lu, CT, Tsai, TC, Tseng, CH, Lin, KH, Shyu, WC, Yang, YW, Liu, YL, Cho, DY, Chen, CC, Tang, SC, Tsai, LK, Yeh, SJ, Chen, CH, Tsai, HH, Chen, HJ, Lu, K, Hsu, SP, Kuo, HC, Tsou, JC, Wang, YT, Tai, YC, Hsieh, MT, Liliang, PC, Liang, CL, Wang, HK, Tsai, YT, Wang, KW, Chen, JS, Chen, PY, Wang, YC, Sung, PS, Hsieh, HC, Su, HC, Chiu, HC, Sung, J-Y, Chen, C-I, Chan, L, Chao, S-P & Huang, C-S 2018, 'Renal function is associated with 1-month and 1-year mortality in patients with ischemic stroke', Atherosclerosis, 卷 269, 頁 288-293. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.11.029
Wang, I. Kuan ; Liu, Chung Hsiang ; Yen, Tzung Hai ; Jeng, Jiann Shing ; Sung, Sheng Feng ; Huang, Pai Hao ; Li, Jie Yuan ; Sun, Yu ; Wei, Cheng Yu ; Lien, Li Ming ; Tsai, I. Ju ; Sung, Fung Chang ; Hsu, Chung Y. ; Liu, Chung Hsiang ; Tsai, Chon Haw ; Huang, Wei Shih ; Lu, Chung Ta ; Tsai, Tzung Chang ; Tseng, Chun Hung ; Lin, Kang Hsu ; Shyu, Woei Cherng ; Yang, Yu Wan ; Liu, Yen Liang ; Cho, Der Yang ; Chen, Chun Chung ; Tang, Sung Chun ; Tsai, Li Kai ; Yeh, Shin Joe ; Chen, Chih Hao ; Tsai, Hsin Hsi ; Chen, Han Jung ; Lu, Kan ; Hsu, Shih Pin ; Kuo, Hung Chang ; Tsou, Jung Chi ; Wang, Yan Tang ; Tai, Yi Cheng ; Hsieh, Meng Tsang ; Liliang, Po Chao ; Liang, Cheng Loong ; Wang, Hao Kuang ; Tsai, Yu Tun ; Wang, Kuo Wei ; Chen, Jui Sheng ; Chen, Po Yuan ; Wang, Yi Ching ; Sung, Pi Shan ; Hsieh, Han Chieh ; Su, Hui Chen ; Chiu, Hou Chang ; Sung, Jia-Ying ; Chen, Chin-I ; Chan, Lung ; Chao, Shu-Ping ; Huang, Chih-Shan. / Renal function is associated with 1-month and 1-year mortality in patients with ischemic stroke. 於: Atherosclerosis. 2018 ; 卷 269. 頁 288-293.
@article{7839299018d7405d885d33c252e54c76,
title = "Renal function is associated with 1-month and 1-year mortality in patients with ischemic stroke",
abstract = "Background and aims: Renal dysfunction is a potent risk factor for cardiovascular diseases, including stroke. This study aimed to evaluate the impact of admission estimated glomerular filtration rate (eGFR) levels on short-term (1-month) and long-term (1-year) mortality in patients with acute ischemic stroke. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we classified ischemic stroke patients, identified from April 2006 to December 2015, into 5 groups by eGFR at admission: ≥ 90, 60–89, 30–59, 15–29, and <15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. Risks of 1-month mortality and 1-year mortality after ischemic stroke were investigated by the eGFR level. Results: Among 52,732 ischemic stroke patients, 1480 died within one month. The 1-month mortality rate was over 5-fold greater in patients with eGFR <15 mL/min/1.73 m2 or dialysis than in patients with eGFR ≥90 mL/min/1.73 m2 (2.88 versus 0.56 per 1000 person-days). The adjusted hazard ratio (HR) of 1-month mortality increased from 1.31 (95{\%} CI = 1.08–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.33 (95{\%} CI = 1.80–3.02) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. 3226 patients died within one year. The adjusted HR of mortality increased from 1.38 (95{\%} CI = 1.21–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.60 (95{\%} CI 2.18–3.10) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis, compared to patients with eGFR ≥ 90 mL/min/1.73 m2. Conclusions: After acute ischemic stroke, patients with reduced eGFR are at elevated risks of short-term and long-term deaths in a graded relationship.",
keywords = "Estimated glomerular filtration rate, Ischemic stroke, Mortality, Renal function",
author = "Wang, {I. Kuan} and Liu, {Chung Hsiang} and Yen, {Tzung Hai} and Jeng, {Jiann Shing} and Sung, {Sheng Feng} and Huang, {Pai Hao} and Li, {Jie Yuan} and Yu Sun and Wei, {Cheng Yu} and Lien, {Li Ming} and Tsai, {I. Ju} and Sung, {Fung Chang} and Hsu, {Chung Y.} and Liu, {Chung Hsiang} and Tsai, {Chon Haw} and Huang, {Wei Shih} and Lu, {Chung Ta} and Tsai, {Tzung Chang} and Tseng, {Chun Hung} and Lin, {Kang Hsu} and Shyu, {Woei Cherng} and Yang, {Yu Wan} and Liu, {Yen Liang} and Cho, {Der Yang} and Chen, {Chun Chung} and Tang, {Sung Chun} and Tsai, {Li Kai} and Yeh, {Shin Joe} and Chen, {Chih Hao} and Tsai, {Hsin Hsi} and Chen, {Han Jung} and Kan Lu and Hsu, {Shih Pin} and Kuo, {Hung Chang} and Tsou, {Jung Chi} and Wang, {Yan Tang} and Tai, {Yi Cheng} and Hsieh, {Meng Tsang} and Liliang, {Po Chao} and Liang, {Cheng Loong} and Wang, {Hao Kuang} and Tsai, {Yu Tun} and Wang, {Kuo Wei} and Chen, {Jui Sheng} and Chen, {Po Yuan} and Wang, {Yi Ching} and Sung, {Pi Shan} and Hsieh, {Han Chieh} and Su, {Hui Chen} and Chiu, {Hou Chang} and Jia-Ying Sung and Chin-I Chen and Lung Chan and Shu-Ping Chao and Chih-Shan Huang",
year = "2018",
month = "2",
day = "1",
doi = "10.1016/j.atherosclerosis.2017.11.029",
language = "English",
volume = "269",
pages = "288--293",
journal = "Atherosclerosis",
issn = "0021-9150",
publisher = "Elsevier Ireland Ltd",

}

TY - JOUR

T1 - Renal function is associated with 1-month and 1-year mortality in patients with ischemic stroke

AU - Wang, I. Kuan

AU - Liu, Chung Hsiang

AU - Yen, Tzung Hai

AU - Jeng, Jiann Shing

AU - Sung, Sheng Feng

AU - Huang, Pai Hao

AU - Li, Jie Yuan

AU - Sun, Yu

AU - Wei, Cheng Yu

AU - Lien, Li Ming

AU - Tsai, I. Ju

AU - Sung, Fung Chang

AU - Hsu, Chung Y.

AU - Liu, Chung Hsiang

AU - Tsai, Chon Haw

AU - Huang, Wei Shih

AU - Lu, Chung Ta

AU - Tsai, Tzung Chang

AU - Tseng, Chun Hung

AU - Lin, Kang Hsu

AU - Shyu, Woei Cherng

AU - Yang, Yu Wan

AU - Liu, Yen Liang

AU - Cho, Der Yang

AU - Chen, Chun Chung

AU - Tang, Sung Chun

AU - Tsai, Li Kai

AU - Yeh, Shin Joe

AU - Chen, Chih Hao

AU - Tsai, Hsin Hsi

AU - Chen, Han Jung

AU - Lu, Kan

AU - Hsu, Shih Pin

AU - Kuo, Hung Chang

AU - Tsou, Jung Chi

AU - Wang, Yan Tang

AU - Tai, Yi Cheng

AU - Hsieh, Meng Tsang

AU - Liliang, Po Chao

AU - Liang, Cheng Loong

AU - Wang, Hao Kuang

AU - Tsai, Yu Tun

AU - Wang, Kuo Wei

AU - Chen, Jui Sheng

AU - Chen, Po Yuan

AU - Wang, Yi Ching

AU - Sung, Pi Shan

AU - Hsieh, Han Chieh

AU - Su, Hui Chen

AU - Chiu, Hou Chang

AU - Sung, Jia-Ying

AU - Chen, Chin-I

AU - Chan, Lung

AU - Chao, Shu-Ping

AU - Huang, Chih-Shan

PY - 2018/2/1

Y1 - 2018/2/1

N2 - Background and aims: Renal dysfunction is a potent risk factor for cardiovascular diseases, including stroke. This study aimed to evaluate the impact of admission estimated glomerular filtration rate (eGFR) levels on short-term (1-month) and long-term (1-year) mortality in patients with acute ischemic stroke. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we classified ischemic stroke patients, identified from April 2006 to December 2015, into 5 groups by eGFR at admission: ≥ 90, 60–89, 30–59, 15–29, and <15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. Risks of 1-month mortality and 1-year mortality after ischemic stroke were investigated by the eGFR level. Results: Among 52,732 ischemic stroke patients, 1480 died within one month. The 1-month mortality rate was over 5-fold greater in patients with eGFR <15 mL/min/1.73 m2 or dialysis than in patients with eGFR ≥90 mL/min/1.73 m2 (2.88 versus 0.56 per 1000 person-days). The adjusted hazard ratio (HR) of 1-month mortality increased from 1.31 (95% CI = 1.08–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.33 (95% CI = 1.80–3.02) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. 3226 patients died within one year. The adjusted HR of mortality increased from 1.38 (95% CI = 1.21–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.60 (95% CI 2.18–3.10) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis, compared to patients with eGFR ≥ 90 mL/min/1.73 m2. Conclusions: After acute ischemic stroke, patients with reduced eGFR are at elevated risks of short-term and long-term deaths in a graded relationship.

AB - Background and aims: Renal dysfunction is a potent risk factor for cardiovascular diseases, including stroke. This study aimed to evaluate the impact of admission estimated glomerular filtration rate (eGFR) levels on short-term (1-month) and long-term (1-year) mortality in patients with acute ischemic stroke. Methods: From the Taiwan Stroke Registry data, we classified ischemic stroke patients, identified from April 2006 to December 2015, into 5 groups by eGFR at admission: ≥ 90, 60–89, 30–59, 15–29, and <15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. Risks of 1-month mortality and 1-year mortality after ischemic stroke were investigated by the eGFR level. Results: Among 52,732 ischemic stroke patients, 1480 died within one month. The 1-month mortality rate was over 5-fold greater in patients with eGFR <15 mL/min/1.73 m2 or dialysis than in patients with eGFR ≥90 mL/min/1.73 m2 (2.88 versus 0.56 per 1000 person-days). The adjusted hazard ratio (HR) of 1-month mortality increased from 1.31 (95% CI = 1.08–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.33 (95% CI = 1.80–3.02) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis. 3226 patients died within one year. The adjusted HR of mortality increased from 1.38 (95% CI = 1.21–1.59) for patients with eGFR 60–89 mL/min/1.73 m2 to 2.60 (95% CI 2.18–3.10) for patients with eGFR < 15 mL/min/1.73 m2 or on dialysis, compared to patients with eGFR ≥ 90 mL/min/1.73 m2. Conclusions: After acute ischemic stroke, patients with reduced eGFR are at elevated risks of short-term and long-term deaths in a graded relationship.

KW - Estimated glomerular filtration rate

KW - Ischemic stroke

KW - Mortality

KW - Renal function

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85039456839&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85039456839&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1016/j.atherosclerosis.2017.11.029

DO - 10.1016/j.atherosclerosis.2017.11.029

M3 - Article

AN - SCOPUS:85039456839

VL - 269

SP - 288

EP - 293

JO - Atherosclerosis

JF - Atherosclerosis

SN - 0021-9150

ER -