Renal expression of hypoxia inducible factor-1α in patients with chronic kidney disease: A clinicopathologic study from nephrectomized kidneys

Tung Wei Hunga, Jia Hung Lioua, Kun Tu Yeh, Jen Pi Tsai, Sheng Wen Wu, Hui Chun Tai, Wei Tse Kao, Shu Hui Lin, Ya Wen Cheng, Horng Rong Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Renal expression of hypoxia inducible factor-1α in patients with chronic kidney disease: A clinicopathologic study from nephrectomized kidneys」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds