REM-related obstructive sleep apnea and vertigo: A retrospective case-control study

Po Yueh Chen, Tzu Ying Chen, Pin Zhir Chao, Wen Te Liu, Chyi Huey Bai, Sheng Teng Tsao, Yi Chih Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「REM-related obstructive sleep apnea and vertigo: A retrospective case-control study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences