Relationship between body mass index and renal function deterioration among the Taiwanese chronic kidney disease population

Tian Jong Chang, Cai Mei Zheng, Mei Yi Wu, Tzu Ting Chen, Yun Chun Wu, Yi Lien Wu, Hsin Ting Lin, Jing Quan Zheng, Nain Feng Chu, Yu Me Lin, Sui Lung Su, Kuo Cheng Lu, Jin Shuen Chen, Fung Chang Sung, Chien Te Lee, Yu Yang, Shang Jyh Hwang, Ming Cheng Wang, Yung Ho Hsu, Hung Yi ChiouSenyeong Kao, Yuh Feng Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Relationship between body mass index and renal function deterioration among the Taiwanese chronic kidney disease population」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences