Reduced power spectra of heart rate variability are correlated with anxiety in patients with mild traumatic brain injury

Kuo-Hsing Liao, Chih-Wei Sung, Shu-Fen Chu, Wen-Ta Chiu, Yung-Hsiao Chiang, Barry Hoffer, Ju-Chi Ou, Kai-Yun Chen, Shin-Han Tsai, Chien-Min Lin, Gunng-Shinng Chen, Wei-Jiun Li, Jia-Yi Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Reduced power spectra of heart rate variability are correlated with anxiety in patients with mild traumatic brain injury」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences