Recommendations for treating stage I-III periodontitis in the Taiwanese population: A consensus report from the Taiwan Academy of Periodontology

Jung Tsu Chen, I. Ting Wu, Ren Yeong Huang, Yi Chun Lin, Yu Hsiang Chou, Taichen Lin, Po Jan Kuo, Che Chang Tu, Lein Tuan Hou, Yu Lin Lai, Hsein Kun Lu, Chi Cheng Tsai, Kuo Yuan, Chun Jung Chen, Cheng Sheng Ho, Yueh Chao Yang, Aaron Yu Jen Wu, Kuo Ching Huang, Cheng Yang Chiang, Po Chun Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Recommendations for treating stage I-III periodontitis in the Taiwanese population: A consensus report from the Taiwan Academy of Periodontology」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences