Recommendations for the Management of Children With H1N1 Novel Influenza Infection

Ping Ing Lee, Tzou Yien Lin, Kai Sheng Hsieh, Shyh Dar Shyur, Shao Hsuan Hsia, Yung Feng Huang, Frank Leigh Lu, Betau Hwang, Nan Chang Chiu, Chun Yi Lu, Ching Shiang Chi, Po Yen Chen, Luan Yin Chang, Jong Min Chen, Bor Luen Chiang, Yhu Chering Huang, Chin Yun Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Recommendations for the Management of Children With H1N1 Novel Influenza Infection」主題。共同形成了獨特的指紋。