Quantitative measurement of Parkinsonian gait from walking in monocular image sequences using a centroid tracking algorithm

Sheng Huang Lin, Shih Wei Chen, Yu Chun Lo, Hsin Yi Lai, Chich Haung Yang, Shin Yuan Chen, Yuan Jen Chang, Chin Hsing Chen, Wen Tzeng Huang, Fu Shan Jaw, You Yin Chen, Siny Tsang, Lun De Liao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Quantitative measurement of Parkinsonian gait from walking in monocular image sequences using a centroid tracking algorithm」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science