Quantile-based fecal hemoglobin concentration for assessing colorectal neoplasms with 1,263,717 Taiwanese screenees

Szu Min Peng, Han Mo Chiu, Hsiao Hsuan Jen, Chen Yang Hsu, Sam Li Sheng Chen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Amy Ming Fang Yen, Jean Ching Yuan Fann, Yi Chia Lee, Hsiu Hsi Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果