Quantification and recognition of parkinsonian gait from monocular video imaging using kernel-based principal component analysis

Shih Wei Chen, Sheng Huang Lin, Lun De Liao, Hsin Yi Lai, Yu Cheng Pei, Te Son Kuo, Chin Teng Lin, Jyh Yeong Chang, You Yin Chen, Yu Chun Lo, Shin Yuan Chen, Robby Wu, Siny Tsang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Quantification and recognition of parkinsonian gait from monocular video imaging using kernel-based principal component analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science