Pyogenic liver abscess in end-stage renal disease patients: A nationwide longitudinal study

Lung Wen Tsai, Pei Wen Chao, Shuo Ming Ou, Yung Tai Chen, Chia Jen Shih, Szu Yuan Li, Tzen-Wen Chen, Tzeng Ji Chen, Chien Tsai Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pyogenic liver abscess in end-stage renal disease patients: A nationwide longitudinal study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences