Putative tumor metastasis-associated genes in human gastric cancer

Tsung Fan Tuan, Cheng Ta Chung, Hsiao Hui Tsou, Fong Wen Chen, Heng Liang Lin, Yiu Kay Lai, Wen Sen Lee, Yu Sheng Chao, Ling Ling Hwang, Chiung Tong Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Putative tumor metastasis-associated genes in human gastric cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences