PTBP1-mediated regulation of AXL mRNA stability plays a role in lung tumorigenesis

Chun Yu Cho, Shih Ying Chung, Shankung Lin, Jhy Shrian Huang, Yen Lin Chen, Shih Sheng Jiang, Li Chun Cheng, Tsu Hsiang Kuo, Jong Ding Lay, Ya Yu Yang, Gi Ming Lai, Shuang En Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「PTBP1-mediated regulation of AXL mRNA stability plays a role in lung tumorigenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences