Protocol and guidelines for point-of-care lung ultrasound in diagnosing neonatal pulmonary diseases based on international expert consensus

Jing Liu, Roberto Copetti, Erich Sorantin, Jovan Lovrenski, Javier Rodriguez-Fanjul, Dalibor Kurepa, Xing Feng, Luigi Cattaross, Huayan Zhang, Misun Hwang, Tsu F. Yeh, Yisrael Lipener, Abhay Lodha, Jia Qin Wang, Hai Ying Cao, Cai Bao Hu, Guo Rong Lyu, Xin Ru Qiu, Li Qun Jia, Xiao Man WangXiao Ling Ren, Jiu Ye Guo, Yue Qiao Gao, Jian Jun Li, Ying Liu, Wei Fu, Yan Wang, Zu Lin Lu, Hua Wei Wang, Li Li Shang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

57 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Protocol and guidelines for point-of-care lung ultrasound in diagnosing neonatal pulmonary diseases based on international expert consensus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds