Protein phosphatase PP4 is overexpressed in human breast and lung tumors

Bo Wang, Ailian Zhao, Lingling Sun, Xueyan Zhong, Jianing Zhong, Haibo Wang, Minhua Cai, Jing Li, Yi Xu, Ji Liao, Jianli Sang, Dipanjan Chowdhury, Gerd P. Pfeifer, Yun Yen, Xingzhi Xu

研究成果: 雜誌貢獻快報

33 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)974-977
頁數4
期刊Cell Research
18
發行號9
DOIs
出版狀態已發佈 - 九月 1 2008
對外發佈Yes

ASJC Scopus subject areas

  • Molecular Biology
  • Cell Biology

引用此

Wang, B., Zhao, A., Sun, L., Zhong, X., Zhong, J., Wang, H., Cai, M., Li, J., Xu, Y., Liao, J., Sang, J., Chowdhury, D., Pfeifer, G. P., Yen, Y., & Xu, X. (2008). Protein phosphatase PP4 is overexpressed in human breast and lung tumors. Cell Research, 18(9), 974-977. https://doi.org/10.1038/cr.2008.274