Prognostic significance of clonal diversity of immunoglobulin gene rearrangements in patients with diffuse large B-cell lymphoma

Muh Hwa Yang, Chueh Chuan Yen, Shu Chung Chiang, Li Yuan Bai, Kuan Der Lee, Liang Tsai Hsiao, Ta Chung Chao, Wei Shu Wang, Jin Hwang Liu, Tzeon Jye Chiou, Po Min Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prognostic significance of clonal diversity of immunoglobulin gene rearrangements in patients with diffuse large B-cell lymphoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences