Prognostic and therapeutic value of mitochondrial serine hydroxyl-methyltransferase 2 as a breast cancer biomarker

Lahong Zhang, Zhaojun Chen, Dan Xue, Qi Zhang, Xiyong Liu, Frank Luh, Liquan Hong, Hang Zhang, Feng Pan, Yuhua Liu, Peiguo Chu, Shu Zheng, Guoqiang Lou, Yun Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prognostic and therapeutic value of mitochondrial serine hydroxyl-methyltransferase 2 as a breast cancer biomarker」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences