Primary pediatric brain tumors: Statistics of Taipei VGH, Taiwan (1975-2004)

Tai-Tong Wong, Donald M. Ho, Kai Ping Chang, Sang Hue Yen, Wan You Guo, Feng Chi Chang, Muh Lii Liang, Hung Chi Pan, Wen Yuh Chung

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

99 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Primary pediatric brain tumors: Statistics of Taipei VGH, Taiwan (1975-2004)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences