Preoperative proteinuria predicts adverse renal outcomes after coronary artery bypass grafting

Tao Min Huang, Vin Cent Wu, Guang Huar Young, Yu Feng Lin, Chih Chung Shiao, Pei Chen Wu, Wen Yi Li, Hsi Yu Yu, Fu Chang Hu, Jou Wei Lin, Yih Sharng Chen, Yen Hung Lin, Shoei Shen Wang, Ron Bin Hsu, Fan Chi Chang, Nai Kuan Chou, Tzong Shinn Chu, Yu Chang Yeh, Pi Ru Tsai, Jenq Wen HuangShuei Liong Lin, Yung Ming Chen, Wen Je Ko, Kwan Dun Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

125 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Preoperative proteinuria predicts adverse renal outcomes after coronary artery bypass grafting」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences