Preliminary study of ethylene glycol-induced alanine-glyoxylate aminotransferase 2 expression in rat kidney

Wen Chi Chen, Hsin Ping Liu, Hsi Chin Wu, Chou Huang Tsai, Huey Yi Chen, Hsin Yi Chen, Fuu Jen Tsai, Chiao Hui Chang, Po Len Liu, Feng Yen Lin, Yi Chun Chang, Wei Yong Lin, Yung Hsiang Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Preliminary study of ethylene glycol-induced alanine-glyoxylate aminotransferase 2 expression in rat kidney」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences